Loading...
About Us

ประวัติความเป็นมา

วิชาชีพของผู้ประกอบการ รถโฟร์คลิฟท์ (Forklift) เติบโตมาพร้อมกับอุตสหกรรมเมืองไทยมาตลอด ต่อมาเมื่อปี 2553 ได้มีผู้ประกอบการรถโพร์คลิฟท์ กลุ่มเล็กๆ ได้นัดพบประสังสรรค์กันเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเลียว (ตีกอล์ฟ, รับประทานอาหาร) และจากการพูดคุยกันก็ได้เกิดความคิดอยากจะรวบรวมผู้ประกอบการ รถโฟร์คลิฟท์ ให้เป็นรูปธรรมจึงมีข้อสรุปว่า ควรมีการจัดตั้ง ชมรมโฟร์คลิฟท์ (Froklift) ประเทศไทยขึ้น ต่อมา ในปี 2554 ได้มีผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งรวบรวมกันก่อตั้งชมรมโฟร์คลิฟท์ (Forklift) ประเทศไทย สำเร็จโดยมีเป้าหมายเพื่อ รวบรวมผู้ประกอบการโฟร์คลิฟท์, ปรึกษา, ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน, แก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคของวงการ โฟร์คลิฟท์, และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงการกว้างมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีนัดพบประสังสรรค์กันโดยมีจัดการแข่งขันกอล์ฟ (ASEAN FORKLIFT ENTREPRENEUR GOLF) ขึ้นทุกๆปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธุ์ของผู้ประกอบการรถโฟร์คลิฟท์ ในอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวม ผู้ประกอบการ รถโฟร์คลิฟท์ ในประเทศไทย
- เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารใน วงการรถโฟร์คลิฟท์
- พบประสังสรรค์ ทำกิจกรรม สร้างความสามัคคี
- สร้างเอกภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ